LSF ATASKAITINIO-RINKIMINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-03-19, Autorius: LSF

LSF ATASKAITINIO-RINKIMINIO VISUOTINIO     2018 m. kovo 17 d., Šiauliai

NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS                            

 

 1. Susirinkimo darbotvarkė:
 2. Federacijos prezidento Lino Obcarsko įžanginis žodis.                          
 3. Procedūriniai klausimai (10 min.):
 4. visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai;
 5. mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;
 6. darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;
 7. sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas;
 8. mandatinės komisijos pranešimas.
 9. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2017 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas dr. LinasObcarskas (15 min.).
 10. Revizijos komisijos pranešimas apie 2017 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas revizijos komisijos narys (5 min.).
 11. Dėl 2018 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas (5 min.).
 12. Pasisakymai, diskusijos (iki 3min.).
 13. Susirinkimo dokumentų priėmimas
 14. Kiti einamieji klausimai.
 15. Susirinkimo uždarymas

 

 1. LSF prezidento Lino Obcarsko  sveikinimo žodis Visuotinio susirikimo dalyviams.
 2. Procedūriniai klausimai:

2.1. Susirinkimo pirmininku išrinktas Linas Obcarskas, sekretoriumi – Eduardas Rudas (visuotinu pritarimu);

2.2. Mandatų komisiją sudaro: E.Rudas, S. Kulikauskas,.R.Mikalauskas, Saulius Trečekauskas, ......................................

Balsų skaičiavimo komisija visuotinu pritarimu patvirtinta Stanislovą Kulikauską.

2.3. Darbotvarkė ir reglamentas  patvirtinta – bendru sutarimu.

2.4. Sekretoriumi išrinktas – Eduardas Rudas, redakcinei komisijai vadovauja ...............................................................................

2. 5. Nutarta išduotų mandatų skaičių -31 (trisdešimt vienas) iš 51 (penkiasdešimt vieno) LSF registruotų narių – tvirtinti  - vienbalsiai

 

9. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2017 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas

Balsuota: bendru sutarimu

Nutarta: LSF prezidento ataskaitą už 2017 metus vertinti .- teigiamai

 

 1. Revizijos komisijos ataskaita pristatė revizijos komisijos narys ……Albertas Kašėta

Balsuota: už – ..31..., prieš – ....0....., susilaikė – .....0..........

Nutarta: revizijos komisijos ataskaitą už 2017 metus vertinti - teigiamai.

 

 1. Dėl 2018 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas dr. Linas Obcarskas

Balsuota: už – …31…………, prieš – …0………, susilaikė – ……0………………..

Nutarta: LSF veiklos kryptims ir sąmatos projektui 2018 m – pritarti.

 

 1. Dėl LSF veiklą reguliuojančių dokumentų korekcijos pagal KKSD reikalavimus. (valdymo organų rotacija, pranešimų viešinimasir kt.)

Kalbėjo: Feliksas Jankauskas, L.Obcarskas…A. Kupstas…

Balsuota: už – …31…., prieš – …0…., susilaikė – ……0…….

Nutarta: 1.  LSF prezidento kadencijas ir valdymo organų rotaciją riboti iki 2 kadencijų,

2.Įtraukti oficialius pranešimus sambo.lt svetainėje

 

 

 1. Kiti klausimai:

 

1.del SAMBO Atskyrių ženkliukų

Kalbėjo: F. Jankauskas

Nutarta: Ženklikus gaminti pagal finansines galimybes

 

2.Dėl teisėjavimo,dėl vaiku varžybų, dėl kilimų ploto mažinimo, klubinės veiklos

Kalbėjo; Adrijus Kupstas.

 

 

 

 

Pirmininkavo                      Linas Obcarskas                                 

Sekretoriavo                  Eduardas Rudas