2018 METŲ MOKINIŲ SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

2018-04-18, Autorius: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, LSF,

PATVIRTINTA

Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo centro direktoriaus

2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. R1-200

 

 

 

2018 METŲ MOKINIŲ SAMBO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 metų mokinių sambo pirmenybių (toliau – pirmenybės) nuostatai reglamentuoja pirmenybių tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) ir Lietuvos sambo federacija (LSF).

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Pirmenybių tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.

4. Uždaviniai:

4.1. populiarinti SAMBO sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų;

4.2. kelti sportinį meistriškumą;

4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse.

 

III. DALYVIAI

5. Pirmenybėse dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų, klubų berniukai ir mergaitės.

6. Pirmenybės asmeninės.

 

IV. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,

Nugalėtojų nustatymO, Apdovanojimo TVARKA

7. Pirmenybės vykdomos pagal FIAS (Tarptautinė SAMBO federacija) taisykles.

8. Lietuvos mokinių jaunių (gim. 2002–2003 m. bei su spec. gydytojo viza – 2004–2005 m.) pirmenybės vyks 2018 m. balandžio 28-29 d. Ukmergės sporto centre (Vienuolyno g. 2, Ukmergė).  Dalyvių svorio kategorijos: merginos – 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, daugiau kaip 70 kg, vaikinai – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, daugiau kaip 84 kg.

                8.1 balandžio 28 d. atvykimas, mandatų komisija;

            8.2 balandžio 29 d. svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val.;

            8.3 varžybų pradžia 11.00 val.

9. Lietuvos mokinių jaunių, gim. 2004–2007 m., pirmenybės vyks 2018 m. lapkričio 17–18 d. Sporto centre, Parko 4 Vilainiai, Kėdainiai. Dalyvių svorio kategorijos: mergaitės – 28, 30, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, daugiau kaip 57 kg, berniukai – 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62, 67, 73, daugiau kaip 73 kg.

9.1 2018 m. lapkričio 17d. svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

9.2 Varžybų pradžia 11.00 val.

10. Komandų vadovai-treneriai pateikia paraiškas teisėjų kolegijai atvykę į pirmenybes, likus ne mažiau kaip vienai valandai iki varžybų pradžios.

11. Gydytojo vizuotoje paraiškoje nurodoma: dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, mokykla, klasė, turima kategorija, programa, kurioje dalyvis startuos, ir trenerio vardas, pavardė. Dalyviai, gimę 2006–2007 m., turi turėti spec. gydytojo vizą.

 

 

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS

12. Dalyvių ir trenerių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga.

13. Pagrindinių teisėjų maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka varžybų organizatoriai.

14. Sportininkams leidžiama dalyvauti tik su metine Lietuvos sambo federacijos licencija.

.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Komandų vadovai atsako:

15.1. už dokumentų pateikimą;

15.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;

15.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

16. Pirmenybės vykdomos pagal Centro kalendorinį planą.

17. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą.

 

____________________

 

 

 

 

Parengė

LMNŠC metodininkas

Vytautas Glovackas, tel. (8 5) 215 4329

El. paštas vytautas.glovackas@lmnsc.lt