LSF pranešimas

2017-03-15, Autorius: LSF

PRANEŠIMAS APIE EILINIO LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2017 m. balandžio 1 d., Vilnius

 

Pranešame, kad 2017 m. balandžio 1 d., 18.00 val. šaukiamas Lietuvos sambo federacijos, juridinio asmens kodas 191927648, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius (toliau –„Federacija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu Žirmūnų 1E. Federacijos narių registravimas vyks nuo 11.00 val.

 

Prašome susimokėti Lietuvos sambo federacijos (LSF) nario mokestį už einamuosius 2017 metus.

Remiantis LSF įstatų, patvirtintų  2014 m. gegužės 07 d. III skirsnio punktu 3.5.3. LSF nariai privalo sumokėti nustatyto dydžio nario mokestį už einamuosius kalendorinius metus. Remiantis LSF įstatų V- ojo skirsnio 5.7.1. ir 5,11. Nariai, nesumokėję nario mokesčio už laikotarpį iki visuotinio narių susirinkimo t. y. iki 2016 m. balandžio 2 d. bus pašalinti iš LSF narių tarpo.

Primename,  kad, Jūsų  klubas yra nesumokėjęs LSF nario mokesčio nuo ..........  metų. 2014 m. lapkričio 6 dienos LSF vykdomojo komiteto sprendimu Jūsų klubas turi teisę užsimokėti mokestį už praėjusį laikotarpį nuo 20... metų po 30,00 EUR už kiekvienus metus iki 2017 m. kovo 30 d.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Federacijos prezidento Eduardo Rudo įžanginis žodis.                                       
 2. Procedūriniai klausimai (10 min.):

2.1                visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai;

2.2                mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.3                darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;

2.4                sekretoriato ir redakcines komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

2.5                mandatinės komisijos pranešimas.

 1. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2016 m. veiklą. Pranešėjas Eduardas Rudas (15 min.).
 2. Revizijos komisijos pranešimas apie 2016 m. Federacijos finansinę veiklą. Pranešėjas revizijos komisijos narys (5 min.).
 3. Dėl 2017 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas viceprezidentas dr. Linas Obcarskas(5 min.).
 4. Pasisakymai, diskusijos (iki 3min.).
 5. Susirinkimo dokumentų priėmimas
 6. LSF valdymo organų rinkimai:

-          Prezidento rinkimai

-          Generalinio sekretoriaus rinkimai

-          Viceprezidentų rinkimai

-          Prezidiumo narių rinkimai

-          Revizijos komisijos rinkimai

-          Garbės teismo rinkimas

 1. Dėl L|SF stojamojo ir metinio mokesčių
 2. Kiti einamieji klausimai.
 3. Susirinkimo uždarymas

 

 

Lietuvos sambo federacijos prezidentas                                                                                   Eduardas Rudas

                                                  

Lietuvos sambo federacijos generalinis sekretorius                                                                  Virginijus Gečas